Min elitskola

Skriven av

Om undertecknad skulle starta en grundskola, skulle den kallas Elitskolan. Skolan skulle ha toppen av all teknisk utrustning, ett skolbibliotek som gick utanpå det mesta och eleverna skulle belönas med lysande fester vid lämpliga tidpunkter på terminen. Suger man i sig kunskaper, ska man få belöning för det. Å andra sidan måste disciplinen vara sträng.

Dagsläget

Det är bara att inse att den kommunala svenska skolan är förlorad i en djuphavsgrav av dumheter, kränkthet, genustrams, ligistbråk, superi och bakvända principer. Även friskolorna som en gång fungerade, håller på att förfalla med religion, trakasserier och mobbing.

Eleverna hotar och misshandlar lärarna, kastar stolar och slänger ut datorer genom fönstren. Lärarna trakasserar varandra och skolledningen ser till att trakassera lärare som vill ”för mycket”. På en kristen skola ville rektorn inte ”kränka” elever med vetenskap. På en annan skola framkom det att slöjdläraren kallat en kvinnlig elev för “hora”.

Mobbing är legio. Knarket flödar på skolgårdarna och polisen vill ha tillstånd att söka igenom skolor med narkotikahundar.

Läget är extra dåligt i skolorna i ghettona (förlåt, de utsatta områdena, förlåt, utanförskapsområdena) där massmedia rapporterar att föräldrar är oroliga för att barnen hoppar på varandra, slänger stora stenar i huvudet på varandra, störtar någon utför trappor och ger varandra blåtiror. Konfronterad med klagomålen vet skolledningen inget alls, håller inte med och babblar på om hur bra allting är och kan inte “uttala sig i det enskilda fallet”. Och massmedia trallar med och lägger på luren. Men när Jensens grundskola i Göteborg vill bli av med slarvig klädsel, rasar media, föräldrar och utbildningsministern. När massmedia visar sådan “handlingskraft” kommer inget någonsin att förändras i skolan.

Elever kommer och går som de har lust på lektionerna eftersom det inte finns betyg i uppförande och ordning längre och lärarna är i underläge. Ointresserade elever kan anmäla lärare för misshandel. Lärare som lyfter ut bråkiga elever ur klassrummet för att kunna fortsätta undervisningen anmäls och får betala skadestånd.

Läskunnigheten och gymnasiebehörigheten är låg. Svenska skolor har inte längre råd med fysiska böcker. Föräldrar hotar lärare som inte ger ”tillräckligt bra” betyg. Universitetslärare vittnar om att deras elever har svårt att uttrycka sig på korrekt svenska i skrift, med underlig meningsbyggnad, särskrivning och märkligt ordval – och hur de kom in på universitetet är en gåta.

Det visar sig att Skolverket fuskade med redovisningen av PISA-undersökningen 2018. Det var därför man kunde hävda att det går uppåt för svenska skolan. Egentligen berodde det på att man uteslutit för många elever med låga kunskaper. Det är enligt OECD regler tillåtet att utesluta 5% av eleverna, men i Sverige uteslöts betydligt fler, främst på grund av de “nyanländas” allt för dåliga kunskaper i svenska, att vissa struntade i att komma till provet, eller hävdade att de “mår dåligt”. Skolverket medger att det “eventuellt saknas utrikes födda elever i urvalet”. Tidningen Expressen granskning (https://www.expressen.se/nyheter/qs/sveriges-pisa-framgang-bygger-pa-falska-siffror/) visar att de svenska resultaten i läsförståelse skulle legat mellan 5 och 13 poäng lägre om Sverige följt OECD:s regelverk och inte plockat bort elever felaktigt som skulle ha gjort provet. Det skulle innebära att Sveriges PISA-resultat för 2018 är överskattat. Och alla verkar kunna skylla på att de mår dåligt.

Gullviksskolan i Malmö sattes i brand i september 2020, misstänkt mordbrand. Foto: Nilsson/Dernelius

Sverige har sannolikt världsrekord i skolbränningar. Det brinner ett par skolor i månaden. Våra politiker tittar bort.

Lärarna lämnar skolan i sporrsträck. Aldrig har så få sökt till lärarutbildningen och politikerna står som vanligt helt handfallna.

Det har tagit 25 år för den svenska skolan att falla ned i detta träsk och det kommer att ta minst 25 år för den att komma upp ur träsket igen. Tyvärr kommer återhämtningen att kräva en kontinuerlig politisk strävan under alla de 25 åren, och det är sannolikt omöjligt eftersom ingen regering kommer att sitta kvar så länge, varför alla nya regeringar kan tänkas komma med nya omkastningar, experiment och ovetenskapliga påhitt. Den kommunala skolan kan därför anses vara oåterkalleligen förlorad.

Vad blev det av SFI?

Den svenska grundskolan och gymnasieskolan ska inte hålla på med svenska för invandrare. Det ska SFI sköta. Fast SFI verkar ha rasat ihop.

Vad återstår?

Det enda som återstår för de föräldrar som vill ha välutbildade barn är att välja en privatskola med hårda krav på utbildning, lärare, elever och disciplin. Välutbildade människor är de enda som kan bibehålla Sverige som ett av världens ledande kunskaps- och teknikländer. Det som händer i annat fall är att Sverige förfaller och blir ett ledande facebook-land där den uppväxande skaran ägnar sig åt meningslösheter, pseudovetenskap och konspirationsteorier och får sin verklighetsbild från Youtube. Ungdomar utan kunskaper blir de som slåss på gatorna, sätter eld på bilar, slår sönder butiker och skriker om världens undergång.

Historik

I denna artikel har jag satt upp ett ideal som avses fungera ungefär som grundskolan gjorde när jag gick i den, med ordning och reda, fester och industribesök. Inget konstigt. Det var en helt vanlig grundskola i Brunnsäng i Södertälje som inte fick mera ekonomiska medel än någon annan skola i Södertälje på 1960-70-talet, antar jag. För den var helt vanlig. Ändå tycker jag att den fungerade utmärkt. På den tiden fanns inte Aspergers, ADHD, ABCD, EFGH och andra fyrbokstavsdiagnoser. De är ett sentida påfund. Naturligtvis var det ingen som tyckte om när det var prov, men ingen bröt ihop av stress, vad jag minns. För särskilt stökiga fanns det OBS-klasser, så “helt vanliga” skulle få vara ifred och höra på läraren.

Nog fanns det mobbing, men ingen kunde ens komma på tanken att slå en lärare. Vi åkte på studiebesök till gruvor och järnverk och den snälle fysikläraren lärde mig bygga radiosändare, kemiläraren älskade att smälla med vätgas och i biologin fick vi kladda på varandra med (ofarliga) bakterier och sen odla dem för att se hur smittspridning gick till.

Vi hade ett materialrum som man bara kan drömma om idag, med allsköns trevliga apparater. Jag tyckte om att vara därinne. Där fanns till och med ett röntgenrör, men det fick vi aldrig leka med, trots att jag tjatade.

Det är det tillståndet jag vill tillbaka till.

Ordning och reda på Elitskolan

Inträdesprov

Inträdesprov till den svenska grundskolan är inte tillåtet. Därför ska föräldrarna först garantera att den ansökande har de kvalifikationer som krävs för den sökta årskursen i Elitskolan. Därefter kommer antagningstjänstemannen att ha ett enskilt samtal med den ansökande, anpassat för den årskurs som söks. Upptäcks kunskapsbrister, räknas det som ett kontraktsbrott och eleven kan antingen avvisas eller om så anses möjligt, få ansöka om antagning till en lägre årskurs.

Skolan har tolkningsföreträde.

Inte en resursskola

Elever med särskilda psykiska problem med behov av specialundervisning kan inte tas emot. Elitskolan är inte en resursskola.

Elevkontrakt

Varje elev som antas till Elitskolan, lyder under ett kontrakt som eleven och föräldrarna får skriva på. Brott mot kontraktet gör att eleven kan avvisas och inte får komma tillbaka. Det är märkligt att uppförande som var helt självklart för var och en under 1960-70-talen idag måste stipuleras i form av förhållningsregler i hårda kontrakt. Tråkigt, men…

 • Eleven ska förete bevis på att denne är vaccinerad mot barnsjukdomar.
 • Eleven ska tala tillräckligt god svenska för den årskurs som avses. Tolk används inte och kommer inte att användas i någon situation. Elitskolan är inte SFI.
 • Eleven ska visa artighet mot all skolans personal och åtlyda deras tillsägelser.
 • Eleven ska komma i tid till lektionerna. För sen ankomst utan giltigt skäl, större än 1 minut resulterar i en anteckning och inträffar det ofta kontaktas föräldrarna. Hjälper inte det, räknas det som kontraktsbrott.
 • Hemläxor ska levereras till skolans server enligt avsnittet “Läxor mm” nedan.
 • Mobiltelefoner eller annan kommunikationsutrustning är förbjudna under skoldagen, annat än på lärarens anmodan.
 • Eleven får inte ha ytterkläder på sig inomhus. Till ytterkläder räknas jacka, huvudbonad, solglasögon och halsduk. Regler för klädsel ska följas, se avsnittet “Klädsel” nedan.
 • Religiösa symboler eller klädnad får inte bäras i skolan. Maskering får inte förekomma.
 • Elevassistenter används inte. Den som inte själv kan öppna en bok på anvisad sida, sitta på anvisad plats, byta om själv i gymnastiken, gå på toaletten själv etc, passar inte i Elitskolan. Elitskolan är inte en resursskola.
 • ”Hen” existerar inte. Varje elev får ta reda på om denne är han eller hon och behandlas därefter. Den som inte vet, passar inte i Elitskolan.
 • Barn från krigssekter tas inte emot.
 • Eleven får inte föra provfrågor vidare till andra.
 • Eleven får inte ägna sig åt mobbing eller handgemäng.
 • Vapen får inte förekomma. Skolan är snus- och rökfri. Narkotika och alkohol får inte förekomma. Elev påverkad av alkohol eller droger relegeras omedelbart. Se vidare avsnittet “Säkerhet, narkotika, vapen mm”, nedan.
 • Religiös, politisk eller pseudovetenskaplig propaganda och konspirationsteorier är förbjudna.
 • Under lektionerna råder tystnad, om inte läraren påbjuder annat.
 • Reglerna för skolans specialavdelningar som skolbibliotek, skolmatsal och sjukvårdsinrättningar ska följas.
 • Eleven förbinder sig i övrigt att efterkomma lärarens anvisningar om disciplin. I annat fall har läraren rätt att avvisa eleven från lektionen.
 • Elevers hot (muntligt, skriftligt eller på Internet) mot skolan beivras, se vidare avsnittet “Hot mot lärare eller skola”, nedan.

Vid konstaterat brott mot dessa regler kommer eleven att relegeras. Skolan har tolkningsföreträde gällande brott mot reglerna. Eventuella erlagda terminsavgifter kommer inte att återbetalas.

Endera parten kan när som helst säga upp kontraktet.

Föräldrakontrakt

 • Det åligger föräldrarna att lära sina barn hut, hyfs, artighet och hur man uppför sig i offentliga svenska miljöer. Det är inte skolans arbete.
 • Önskan om vegetarisk mat ska anmälas genom att kryssa i rutan här [_]. Någon annan typ av anmälan godtas inte.
 • Skolan lånar ut en bärbar dator till varje elev. Skadad eller förkommen dator debiteras föräldrarna till dagspris. När datorn emottas, skriver föräldrarna och eleven på ett mottagningskvitto där reglerna specificeras i detalj. Med sin underskrift accepterar mottagarna att följa reglerna.
 • Skoldatorn ska kunna användas Internet-ansluten i hemmet med tillräcklig bandbredd för videokonferens.
 • Kostnaden för eventuella utredningar av elevens uppförande (mobbing etc), debiteras föräldrarna.
 • Skador och åverkan som eleven åstadkommer, på läromedel, lokaler eller annat materiel, debiteras föräldrarna.
 • Föräldrars hot (muntligt, skriftligt eller på Internet) mot skolan beivras, se vidare avsnittet “Hot mot lärare eller skola” nedan.
 • Ingen får efterforska personalens personuppgifter och använda dem i något syfte. Sådana händelser polisanmäls och räknas som kontraktsbrott.
 • Föräldrarna godkänner med sin underskrift att eleven får vara med på skolfoton: GDPR-krav.

Vid brott mot dessa regler kommer eleven att relegeras. Skolan har tolkningsföreträde gällande brott mot reglerna. Eventuella erlagda terminsavgifter kommer inte att återbetalas.

Endera parten kan när som helst säga upp kontraktet.

Hot mot lärare eller skola

Lärarna i dagens skolor har en allt mera utsatt situation med hot och trakasserier för att elever eller föräldrar anser att barnen fått fel betyg.

Elevers eller föräldrars hot (muntligt, skriftligt, fysiskt eller på Internet) mot skolan som helhet, skolpersonalen eller andra elever polisanmäls och räknas som kontraktsbrott. Eleven stängs av. Kostnaden för utredningen debiteras föräldrarna. Målet kommer att drivas till högsta instans om så krävs.

Stava kan de inte på Aftonbladet heller.

Hot och vandalism kommer att registreras i en databas och sparas framgent, för att kunna användas om problemen upprepas, och kan användas som bevis i rättssak.

Olagligt?

Tydligen är de regler jag hittat på för intagning och kontrakt olagliga, trots att de bara skulle leda till en helt normal grundskola, så som den var när det var ordning och reda i skolan. Det, om inte annat, säger hur djupt skolan av idag har fallit, när den som vill sätta upp regler för att få ordning, studiero, drogfrihet och framsteg i skolan, räknas som lagbrytare. Man kan tydligen inte relegera elever för mer än två veckor. Sen ska de få komma tillbaka och fortsätta kasta stolar på läraren, sälja knark och slå sina “kamrater”.

Förväntansdokument

Resten av skolvärlden har i viss mån börjat reagera på bus och bråk. Många kommuner har infört sk förväntansdokument som föräldrar ska gå med på. Men inget sägs om vad straffet för att bryta mot förväntningarna.

Utrotning av pseudovetenskap

Elitskolan ska i varje stund vara godkänd och ständigt uppfylla kraven som ställs av Realistkontrollen (i dagsläget fiktiv organisation). Ett bevis på detta (godkännande) ska finnas tydligt anslaget där alla kan se det.

Religiös, politisk eller pseudovetenskaplig propaganda och konspirationsteorier är förbjudna, såvida de inte tas upp av en lärare i avskräckande syfte. Politiskt och religiöst agerande under skoltid är förbjudet. Religiösa symboler eller klädnad får inte bäras i skolan. Maskering får inte förekomma. Elitskolan tillämpar ingen HBTQRSTUVW-politik, feminism eller annat genuspladder. Var och en anger sitt kön vid antagningen och detta gäller allt framgent. ”Hen” existerar inte, eftersom svenska språket har andra, hävdvunna alternativ.

Personal som bryter mot kraven kan sägas upp. Motsvarande gäller enligt elev- och föräldrakontrakt.

Hem och skola

Föräldrars eventuella klagomål på skolan eller undervisningen ställs till skolans kundmottagare. Inte till lärare.

Hem-och-skola-möten hålls med regelbundna mellanrum för att informera om läget och utvecklingen i skolan och annonseras i god tid. Språket på mötena är uteslutande svenska. De föräldrar som inte kommer till mötena och diskuterar, har sig själva att skylla. Tolk anskaffas inte.

Det åligger i övrigt föräldrarna att ta del av meddelanden från skolan som publiceras på skolans webbsida.

Läxor mm

Hemuppgifter som ska levereras elektroniskt, ska levereras till överenskommen katalog på skolans server senast överenskommen tid, såvida inte bevisade teknikproblem förhindrar detta. Läxor som ska inlämnas skriftligen på papper, ska lämnas in senast överenskommen tid.

Det dagliga språket

Elev ska tala korrekt och artig svenska och utan könsord, svordomar och antisemitiska termer.

Klädsel

Eftersom stora delar av det här dokumentet ändå är olagligt, fortsätter jag på den inslagna linjen. Kalla det “klädkod” eller “skoluniform”, kapplöpningen om kläder ska elimineras. Anledningen till att kräva enhetlig klädsel är att det tar bort spänningsmomentet som dagens modehysteri, Hollywood och utseendekrav har infört hos ungdomen. Detta resulterar i sin tur i att elevgrupperingar och konkurrenssituationer bildas, vilket mynnar ut i mobbning. Skoluniform är tillåtet i stora delar av världen, så varför inte i Sverige?

Klädseln ska vara snygg och välvårdad. Kläder ska vara hela och rena. Trasiga kläder, avsiktligt trasiga kläder, mjukisbyxor, huvtröja, gällivarehäng är inte tillåtet. Skor ska vara av typen lågskor. Skolan har tolkningsföreträde om vad som är passande klädsel.

Könsblandning

Skolan är helt könsblandad. Det innebär till exempel att flickor och pojkar ska lära sig simma tillsammans. Religiösa synpunkter gäller inte.

Religion

Det enda tillfälle då religion diskuteras är under religionsundervisningen. Då ska alla världsreligioner belysas med hjälp av logik och ställas mot vetenskap och utvecklingslära. Religiösa symboler, klädesplagg etc får inte förekomma under skoldagen. Skolan har inga bönerum, andaktsrum eller liknande.

Luciafirande är inte religion och dessutom en hundraårig svensk tradition – sålunda firar Elitskolan Lucia. Italienskan Lucia från Syrakusa var kvinna – sålunda är Elitskolans Lucia en kvinna. Religiösa eller genustramsiga synpunkter gäller inte.

Lärarna och undervisningen

 • Lärare ska ha lärarlegitimation.
 • Lärare ska tala god svenska och ha god förståelse för svensk grammatik, stavning, ordföljd, språkmelodi och idiom. Kravet på korrekt svenska är hårt. Särskrivningar och anglicismer är förbjudna.
 • Lärare får inte använda modeuttryck, svordomar eller slangspråk (som: typ, då’ba, eeeeeh, sjit). Blattesvenska får inte förekomma.
 • Lärare och övrig personal ska kontrolleras mot brottsregister före anställning. Brottsbelastade personer kan inte anställas.
 • Gängbildningar eller trakasserier (antisemitism etc) mellan lärare kan leda till att lärare avskedas.
 • Alla lärare får exakt lika hög ingångslön. Lönen höjs efter förtjänst och tjänstgöringsår. Några ”förstelärare” existerar inte, annat än genom egen förtjänst.
 • Politiskt och religiöst agerande under skoltid är förbjudet.
 • Tal om pseudovetenskapliga ämnen och konspirationsteorier är förbjudet, annat än i avskräckande syfte.

Skolbiblioteket

Skolan har ett bibliotek som är öppet för utlåning under skoldagen.

 • Eleverna ska visa bibliotekarien respekt.
 • På biblioteket är man tyst.
 • Böcker återlämnas på det återlämningsdatum som bibliotekarien i varje stund bestämmer. En vecka efter återlämningsdatum räknas boken som förkommen.
 • Förkomna eller skadade böcker debiteras till fullt marknadsvärde.

Undervisning, utrustning mm

Här följer ett urval skolämnen och vad de allra minst ska behandla.

Konst och musik

Konst- och musikhistoria ska undervisa om de klassiska kompositörerna och konstnärerna, deras sätt att skapa sin konst och hur man känner igen den. Särskild vikt ska läggas vid verkshöjd.

Svenska

Den svenska skolan tycks inte längre lära ut svenska språket i tillräcklig grad. Många arbetssökande kan inte längre skriva begriplig svenska.

Svenska språket ska läras ut, likväl som grammatik, stavning, avstavning, särskrivning och läsning av ”svåra” böcker. Äldre svenska ska läras ut. Svensk diktning ska läras ut. De nordiska språken ska visas och eleverna ska lära sig de vanligaste uttrycken. Oviljan mot danska språket ska arbetas bort. Principen för kasus-språk ska visas.

Välskrivning, både tryckbokstäver och skrivstil ska läras ut och betygssätts. Det standardiserade sättet att hålla i en penna ska läras ut.

Historia

Historieämnet ska visa på natur-, teknik-, industri-, militär- och medicinhistoria. Full kunskap om universums, solsystemets, planetens och jordens historia under 4,6 miljarder år, de mänskliga kulturerna från 6000 f Kr, Iliaden och Odyssén, svenska stormaktstiden, medicinhistoria, teknikhistoria, kommunism, nazism osv. Undervisningen ska förstärkas med museibesök på museer (av den typ som fortfarande är riktiga museer och inte hopp-och-lekplatser, om nödvändigt utanför Sverige).

Gymnastik

Gymnastik är inte bara fotboll. Gymnastiken ska bedrivas könsblandat. Alla ska lära sig simma. Det finns bara omklädningsrum för herrar och damer, inget tredje. Mobbing i omklädningsrummen kommer att undersökas noga. Mobiler och kameror får inte förekomma i omklädningsrum eller gymnastiksal. Det är samma regel som anger att mobiltelefoner är förbjudna under skoldagen, ovan.

Trä- och metallslöjd

Slöjdämnet ska visa på bearbetningsteknik för trä och metaller, mätteknik, hållfasthet och toleranser, olika typer av skruvar och gängor, montering i våg med vattenpass och laser, användning av motordrivna verktyg, slipning och polering av trä och metall och faran med motordrivna verktyg. Rengöring och underhåll av verktyg. Lödning ska ingå.

Samhällskunskap

Samhällskunskap ska bland annat visa på faran med nazism, kommunism och socialism med hjälp av exempel ur verkligheten. Om det krävs att man visar högar av utmärglade lik i koncentrationsläger, får det bli så. Stor vikt ska läggas vid källkritik och ifrågasättande av falska nyheter. Vikten av integration i och med Europa och EU ska framhållas. Ett sammanhållet Europa gällande ekonomi, försvar, utbildning, forskning, industri, lagstiftning, idrott mm är av stor vikt. EU:s alla aspekter ska förklaras och det enkla faktum att inget EU-land någonsin krigat med något annat EU-land ska framhållas. Svenskar har aldrig upplevt krigets fasor. Därför ska dessa skildras ingående.

Hemkunskap

Hemkunskap ska ge alla kunskaper som behövs för skötseln av ett hem. Världens mat studeras. Mat lagas direkt av råvaror, helt utan pulversatser och andra halvfabrikat. Sylt kokas på bär, äppelmos på färska äpplen. Hanteringen av olika styckningsdetaljer lärs ut. Hanteringen av skogens resurser (svamp, bär, kryddväxter) lärs ut. Världens kryddor lärs ut. Sanningen, att livsmedelstillsatser inte alls är farliga, dödliga eller onödiga, lärs ut (låt oss kalla det “E-nummer-kunskap”). Förvaringsteknik (kylning, frysning, konservering) och avsikten med denna, lärs ut. Hantering av ömtåliga råvaror lärs ut (grönsaker, kylvaror). Mögelkunskap.

Teknik och programmering

Teknikämnet ska visa att teknik är kul och ofarligt och att teknikhistoria är viktigt. Allt kul kommer inte från Kalifornien utan Sverige är (borde vara) ett framstående teknikland. Teknik handlar inte om mördarrobotar och strålning, utan om att eleven ska förstå sig på tekniska konstruktioner och kunna lösa tekniska problem, elektronik, programmering etc. Grundlig undervisning om IT-säkerhet.

Programmering ska läras ut med svenska uttryck och svenska begrepp. Datorkunskap är inte att leka med Facebook. Mikrodatorns funktion och inkoppling lärs ut.

Fysik, kemi, biologi

Den senaste utrustningen ska finans tillgänglig. Läraren ska visa de potentiellt ”farliga” experiment som gör respektive ämne intressant. Att smälla med vätgas ger livslångt intresse för kemi. Att bränna av spikar med höga strömmar och göra långa gnistor med högspänning ger intresse för fysik. I biologin ska alla lära sig odla bakterier och blanda smakämnen (estrar). Eleverna ska lära sig respekt för elektricitet, höga temperaturer, syror, baser och explosiva ämnen.

Aktuella ämnen som strålning kontra joniserande strålning, radio- och mikrovågor, jordmagnetiska fältet, antibiotika, DNA-manipulation, atmosfäriska fenomen, Jordens runda form mm som är omtvistat bland de å huvudets vägnar mindre bemedlade, ska förklaras.

Betyg

Betyg för varje ämne ges i skalan 1-5, där 1 är sämst. Om kunskaperna är helt undermåliga ges betyg Underkänt.

Alla betyg och andra uppgifter om uppnådda resultat, elevsammansättning med mera är offentliga.

Om läromedel

Läromedel är fysiska (böcker). Skolan har tillräckligt med böcker för alla program, för att alla elever ska kunna få sina exemplar, för att kunna stryka under och göra anteckningar. Boken får behållas efter skolgångens avslutning (som det var förr, när skolan fungerade). Åverkan på läromedel behandlas enligt avsnittet “Föräldrakontrakt” ovan.

Undervisningen baseras inte på videofilmer.

Skolans datornät är lokalt, med lokal server för lagring av elevernas arbetsresultat. Molntjänster används inte med tanke på driftsäkerheten. Skolan har dubbla, redundanta internetanslutningar.

Skoldator

Skolan förser varje elev med en bärbar dator som ska lämnas tillbaka efter skolgångens slut, eller när skolledningen så beslutar. Eleven ska under lånetiden betrakta datorn som sin egen och ansvara för dess skötsel. När datorn lämnas ut, innehåller den ett standardsystem som inte får förändras annat än genom av tillverkaren auktoriserade programuppdateringar. Det är inte tillåtet att förändra standardsystemet, byta operativsystem, kontorsprogram, webbläsare eller andra nyttoprogram. Spel får inte installeras. Strikt ordning ska hållas på hårddisken.

 • Skolan kan vid varje tid begära att en dator tas in för kontroll.
 • Skolan kan vid varje tid besluta att datorn ska uppdateras.
 • Strikt IT-säkerhet ska upprätthållas. Om datorn infekteras med skadeprogram kommer hårddisken att raderas och systemet ersättas med standardsystemet.
 • Det är ett krav att skoldatorn ska kunna användas Internet-ansluten i hemmet med tillräcklig bandbredd för videokonferens.
 • Eleven uppmanas att själv göra regelbundna säkerhetskopior på sitt data och undervisas om hur det ska gå till. Skolan kommer inte att göra det åt eleven och skulle data förloras exempelvis pga bristande IT-säkerhet får eleven själv ta konsekvenserna. Varje fredag har skolan säkerhetskopieringsfredag och roliga timmen.
 • Datorn får inte förvaras i skolan efter skoldagens slut utan ska tas med hem. Det är ett sätt att undvika storskaliga datorstölder.
 • Skadad eller förkommen dator debiteras föräldrarna.

Skolan har en brandvägg före det trådlösa nätet som dels spärrar pornografi enligt Skolverkets order, dels spärrar de sociala media och andra webbplatser som skolledningen vid varje stund väljer. Tillgång till sociala media medges bara under raster.

Distansundervisning

All undervisning bedrivs så långt möjligt i skolans lokaler. Lärarlös undervisning är absolut förbjudet. I händelse av nationella katastrofer, virusutbrott etc som kräver att elever sätts i karantän, stängs skolan omedelbart och rutiner för distansundervisning används.

 • Elitskolan har tillräcklig serverkapacitet och redundant Internet-kapacitet för att kunna ha kontinuerlig anslutning till alla elever, med bandbredd som är tillräcklig för videokonferens.
 • Elitskolan har teknisk kompetens för att kunna felsöka och hantera alla IT-relaterade problem.
 • Elevernas ges alltid förberedande information om hur distansundervisning går till. Uppkopplingsövningar görs.
 • Skoldatorn, som alla har, är utrustad för distansundervisning. Det är ett krav från skolan att den ska kunna användas Internet-ansluten i hemmet.
 • Kunskapsprover fördröjs alltid tills karantänsituationen är över, i avsikt att förhindra fusk.
 • Oavsett hur undervisningen bedrivs ska läxor lämnas in till skolans server enligt elevkontraktet.

Efter karantänstiden tillämpas en säkerhetstid som är lika med inkubationstiden plus en vecka innan skolan åter öppnas för undervisning.

Säkerhet, narkotika, vapen mm

Alla storstadsområden kan numera betraktas som brottsbelastade. Skolans säkerhetstänkande har justerats därefter. Alla ska göras medvetna om säkerhetsreglerna.

 • Droger, berusningsmedel och vapen är förbjudna, enligt elevkontraktet.
 • Skolan har inpassagekontroll och eleverna förses med passerkort av RFID-typ. Eleven ansvarar för passerkortet och eventuellt förkommet eller skadat passerkort kommer att föranleda utredning. Utredningen bekostas av förälder. Passagedata kommer att användas för undersökning av skolk.
 • Allmänheten har inte tillgång till skolområdet annat än på särskild inbjudan.
 • Skolan ska vara 100 % kameraövervakad så att eventuella brott kan styrkas i efterhand.
 • Skolan genomsöks regelbundet av narkotikahundar.

Skolan har en mobb- och trakasseri-tjänsteman som undersöker sådana fall bland lärare och elever.

Skolresor

För att illustrera undervisningen ska eleverna få åka på skolresor och se industri, kommunikation, kraftverk, datorhallar, teater och konserter. Efter skolresan ska varje elev sammanfatta sina kunskaper i skrift.

Skolmat

Svensk husmanskost, med utflykter i de europeiska matkulturerna, med vegetariskt alternativ. Halal, kosher, vegan etc förekommer inte.

Allmänt

All kontakt mellan elever och skolpersonal ska ske på svenska premisser och enligt svensk tradition (exempel: språk, hövlighet, ta i hand, hälsa osv). Skolan har tolkningsföreträde gällande vad som är svensk tradition.

Skolan ska ha en skoltidning som skrivs av eleverna, med modernast möjliga utrustning. Den ska utges på papper, för att främja respekten för tryckta media. Inte som PDF.

Konstlade skällsord som ”särbegåvade” får inte användas. Extra duktiga elever ska få extra stöd. Elever som talar flera språk, har stor matematisk-logisk förmåga eller teknikintresse ska premieras. Det ska finnas utrustning så att teknikintresserade kan utvecklas inom områden som programmering, elektronik, amatörradio, fotografi etc.

Skolan ska delta i externa kunskapstävlingar, men helst något intelligentare än ”Vi i femman”.

Skolan ska hålla lysande fester, à la Hogwarts, eftersom eleverna måste få belöningar, känna framtidstro och en önskan att hänge sig åt undervisningen.

I övrigt gäller skollagen.

Vad är detta?

Om detta är definitionen på en elitskola med kadaverdisciplin, då är det så. När undervisning av en typ som var helt normal under 1960-70-talen idag räknas som elitistisk eller till och med olaglig och Skolverket fuskar med PISA-resultaten, har samhället och skolan sjunkit djupt. Elever som går ut Elitskolan ska känna att de har uppnått något särskilt. De ska ha 100% gymnasiebehörighet.

Jag vet, friskolehatarna kommer att spy galla.

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
Undervisning

Kommentarer

 • Olagligt eller ej, jag hade velat gå i denna skola. Den jag gick var ändå bra, synnerligen sett till dagens sönderexperimenterade skola i fritt fall..

  Björn N 30 oktober, 2019 15:17 Svara
  • Tack, tack. Jag gick i den skolan.

   Jörgen Städje 30 oktober, 2019 17:53 Svara

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *