Min elitskola

Skriven av

Om undertecknad skulle starta en grundskola, skulle den kallas Elitskolan. Skolan skulle ha toppen av all teknisk utrustning, ett skolbibliotek som gick utanpå det mesta och eleverna skulle belönas med lysande fester vid lämpliga tidpunkter på terminen. Suger man i sig kunskaper, ska man få belöning för det. Å andra sidan måste disciplinen vara sträng.

Dagsläget

Det är bara att inse att den kommunala svenska skolan är förlorad i en djuphavsgrav av dumheter, kränkthet, genustrams, ligistbråk, superi och bakvända principer. Även friskolorna som en gång fungerade, håller på att förfalla med religion, trakasserier och mobbing.

Eleverna hotar och misshandlar lärarna, kastar stolar och slänger ut datorer genom fönstren. Lärarna trakasserar varandra och skolledningen ser till att trakassera lärare som vill ”för mycket”. På en kristen skola ville rektorn inte ”kränka” elever med vetenskap. Ointresserade elever kan anmäla lärare för misshandel. Lärare som lyfter ut bråkiga elever ur klassrummet för att kunna fortsätta undervisningen anmäls och får betala skadestånd. Föräldrar hotar lärare som inte ger ”tillräckligt bra” betyg. Mobbing är legio. Knarket flödar på skolgårdarna och polisen vill ha tillstånd att söka igenom skolor med narkotikahundar. Läskunnigheten och gymnasiebehörigheten är låg.

Lärarna lämnar skolan i sporrsträck. Aldrig har så få sökt till lärarutbildningen, och politikerna står helt handfallna.

Det har tagit 25 år för den svenska skolan att falla ned i detta träsk och det kommer att ta minst 25 år för den att komma upp ur träsket igen. Tyvärr kommer återhämtningen att kräva en kontinuerlig politisk strävan under alla de 25 åren, och det är sannolikt omöjligt eftersom ingen regering kommer att sitta kvar så länge, varför alla nya regeringar kan tänkas komma med nya omkastningar, experiment och ovetenskapliga påhitt. Den kommunala skolan kan därför anses oåterkalleligen förlorad.

Vad blev det av SFI?

Grundskolan ska inte hålla på med svenska för invandrare. Det ska SFI sköta. Fast SFI verkar ha rasat ihop.

Vad återstår?

Det enda som återstår för de föräldrar som vill ha välutbildade barn är att välja en privatskola med hårda krav på utbildning, lärare, elever och disciplin. Välutbildade människor är de enda som kan bibehålla Sverige som ett av världens ledande kunskaps- och teknikländer. Det som händer i annat fall är att Sverige förfaller och blir ett ledande facebook-land som ägnar sig åt meningslösheter och konspirationsteorier.

Historik

I denna artikel har jag satt upp ett ideal som avses fungera ungefär som grundskolan gjorde när jag gick i den, med fester, industribesök och ordning och reda. Inget konstigt. Det var en helt vanlig grundskola i Brunnsäng i Södertälje som inte fick mera ekonomiska medel än någon annan skola i Södertälje på 1960-70-talet, antar jag. För den var helt vanlig. Ändå tycker jag att den fungerade utmärkt. På den tiden fanns inte ADHD, ABCD, EFGH och andra fybokstavsdiagnoser. De är ett sentida påfund. Naturligtvis var det ingen som tyckte om när det var prov, men ingen bröt ihop av stress, vad jag minns. För särskilt stökiga fanns det OBS-klasser, så “helt vanliga” skulle få vara ifred.

Nog fanns det mobbing, men ingen kunde ens komma på tanken att slå en lärare. Vi åkte på studiebesök till gruvor och järnverk och den snälle fysikläraren lärde mig bygga radiosändare, kemiläraren älskade att smälla med vätgas och i biologin fick vi kladda på varandra med (ofarliga) bakterier och sen odla dem för att se hur smittspridning gick till.

Vi hade ett materialrum som man bara kan drömma om idag, med allsköns trevliga apparater. Jag tyckte om att vara därinne. Där fanns till och med ett röntgenrör, men det fick vi aldrig leka med, trots att jag tjatade.

Det är det tillståndet jag vill tillbaka till.

Ordning och reda på Elitskolan

Inträdesprov

Inträdesprov till den svenska grundskolan är inte tillåtet. Därför ska föräldrarna först garantera att den ansökande har de kvalifikationer som krävs för den sökta årskursen. Därefter kommer antagningstjänstemannen att ha ett enskilt samtal med den ansökande, anpassat för den årskurs som söks. Upptäcks kunskapsbrister, räknas det som ett kontraktsbrott och eleven kan antigen avvisas eller om så anses möjligt, få ansöka om antagning till en lägre årskurs.

Skolan har tolkningsföreträde.

Elevkontrakt

Varje elev som antas till Elitskolan, lyder under ett kontrakt som eleven och föräldrarna får skriva på. Brott mot kontraktet gör att eleven kan avvisas och inte får komma tillbaka. Det är märkligt att uppförande som var helt självklart för var och en under 1960-70-talen idag måste stipuleras i form av förhållningsregler i hårda kontrakt. Tråkigt, men…

 • Eleven ska förete bevis på att denne är vaccinerad mot barnsjukdomar.
 • Eleven ska tala god svenska, för den årskurs som avses.
 • Eleven ska visa artighet mot all skolans personal och åtlyda deras tillsägelser.
 • Eleven ska komma i tid till lektionerna. För sen ankomst utan giltigt skäl, större än 1 minut resulterar i en anteckning och inträffar det ofta kontaktas föräldrarna. Hjälper inte det, räknas det som kontraktsbrott.
 • Mobiltelefoner eller annan kommunikationsutrustning är förbjudna under skoldagen, annat än på lärarens anmodan.
 • Eleven får inte ha ytterkläder på sig inomhus. Till ytterkläder räknas jacka, huvudbonad, solglasögon och halsduk.
 • Religiösa symboler eller klädnad får inte bäras i skolan. Maskering får inte förekomma.
 • Önskan om vegetarisk mat ska anmälas genom att kryssa i rutan här [_]. Någon annan typ av anmälan godtas inte.
 • Elever med särskilda psykiska problem med behov av specialundervisning kan inte tas emot.
 • ”Hen” existerar inte. Varje elev får ta reda på om denne är han eller hon och behandlas därefter. Den som inte vet, passar inte i Elitskolan.
 • Barn från krigssekter tas inte emot.
 • Eleven får inte föra provfrågor vidare till andra.
 • Eleven får inte ägna sig åt mobbing eller handgemäng.
 • Vapen får inte förekomma.
 • Skolan är snus- och rökfri. Narkotika och alkohol får inte förekomma. Elev påverkad av alkohol eller droger relegeras omedelbart.
 • Religiös, politisk eller pseudovetenskaplig propaganda och konspirationsteorier är förbjudna.
 • Under lektionerna råder tystnad, om inte läraren påbjuder annat.
 • Reglerna för skolans specialavdelningar som skolbibliotek, skolmatsal och sjukvårdsinrättningar ska följas.
 • Eleven förbinder sig i övrigt att efterkomma lärarens anvisningar om disciplin. I annat fall har läraren rätt att avvisa eleven från lektionen.
 • Elevers hot (muntligt, skriftligt eller på Internet) mot skolan som helhet, skolpersonalen eller andra elever polisanmäls och eleven stängs av under utredningens gång.Kostnaden för utredningen debiteras föräldrarna.

Vid konstaterat brott mot dessa regler kommer eleven att relegeras. Skolan har tolkningsföreträde gällande brott mot reglerna. Eventuella erlagda terminsavgifter kommer inte att återbetalas.

Endera parten kan när som helst säga upp kontraktet.

Föräldrakontrakt

 • Det åligger föräldrarna att lära sina barn hut, hyfs, artighet och hur man uppför sig i offentliga svenska miljöer. Det är inte skolans arbete.
 • Skolan lånar ut en bärbar dator till varje elev. Skadad eller förkommen dator debiteras föräldrarna till dagspris. När datorn emottas, skriver föräldrarna och eleven på ett mottagningskvitto där reglerna specificeras i detalj. Med sin underskrift accepterar mottagarna att följa reglerna.
 • Kostnaden för eventuella utredningar av elevens uppförande (mobbing etc), debiteras föräldrarna.
 • Skador och åverkan som eleven åstadkommer, på läromedel, lokaler eller annat materiel, debiteras föräldrarna.
 • Föräldrars hot mot skolpersonalen polisanmäls och räknas som kontraktsbrott.
 • Ingen får efterforska personalens personuppgifter och använda dem i något syfte. Sådana åtgärder polisanmäls och räknas som kontraktsbrott.
 • Föräldrarna godkänner med sin underskrift att eleven får vara med på skolfoton: GDPR-krav.

Vid brott mot dessa regler kommer eleven att relegeras. Skolan har tolkningsföreträde gällande brott mot reglerna. Eventuella erlagda terminsavgifter kommer inte att återbetalas.

Endera parten kan när som helst säga upp kontraktet.

Olagligt?

Tydligen är de regler jag hittat på för intagning och kontrakt olagliga, trots att de bara skulle leda till en helt normal grundskola, så som den var när det var ordning och reda i skolan. Det, om inte annat, säger hur lågt skolan av idag har fallit, när den som vill sätta upp regler för att få ordning, studiero, drogfrihet och framsteg i skolan, räknas som lagbrytare. Man kan tydligen inte relegera elever för mer än två veckor. Sen ska de få komma tillbaka och fortsätta kasta stolar på läraren, sälja knark och slå sina “kamrater”.

Hem och skola

Föräldrars eventuella klagomål på skolan eller undervisningen ställs till skolans kundmottagare. Inte till lärare.

Hem-och-skola-möten hålls med regelbundna mellanrum för att informera om läget och utvecklingen i skolan och annonseras i god tid. Språket på mötena är uteslutande svenska. De föräldrar som inte kommer till mötena och diskuterar, har sig själva att skylla.

Det åligger i övrigt föräldrarna att ta del av meddelanden från skolan som publiceras på skolans webbsida.

Läxor mm

Hemuppgifter som ska levereras elektroniskt, ska levereras till överenskommen katalog på skolans server senast överenskommen tid, såvida inte bevisade teknikproblem förhindrar detta.

Det dagliga språket

Elev ska tala korrekt och utan könsord, svordomar och antisemitiska termer.

Könsblandning

Skolan är helt könsblandad. Det innebär till exempel att flickor och pojkar ska lära sig simma tillsammans. Religiösa synpunkter gäller inte.

Lärarna och undervisningen

 • Lärare ska ha lärarlegitimation.
 • Lärare ska tala god svenska och ha god förståelse för svensk grammatik, stavning, ordföljd, språkmelodi och idiom. Kravet på korrekt svenska är hårt. Särskrivningar och anglicismer är förbjudna.
 • Lärare ska i övrigt tala korrekt svenska och inte använda modeuttryck, svordomar eller slangspråk (som: typ, då’ba, eeeeeh, sjit). Blattesvenska får inte förekomma.
 • Lärare ska kontrolleras mot brottsregister före anställning. Brottsbelastade personer kan inte anställas.
 • Gängbildningar eller trakasserier mellan lärare kan leda till att lärare avskedas.
 • Alla lärare får exakt lika hög ingångslön. Lönen höjs efter förtjänst och tjänstgöringsår. Några ”förstelärare” existerar inte, annat än genom egen förtjänst.
 • Politiskt och religiöst agerande under skoltid är förbjudet.
 • Tal om pseudovetenskapliga ämnen och konspirationsteorier är förbjudet, annat än i avskräckande syfte.

Skolbiblioteket

Skolan har ett bibliotek som är öppet för utlåning under skoldagen.

 • Eleverna ska visa bibliotekarien respekt.
 • På biblioteket är man tyst.
 • Böcker återlämnas på det återlämningsdatum som bibliotekarien i varje stund bestämmer. En vecka efter återlämningsdatum räknas boken som förkommen.
 • Förkomna eller skadade böcker debiteras till fullt marknadsvärde.

Undervisning, utrustning mm

I fysik, kemi och biologi ska den senaste utrustningen finans tillgänglig. Läraren ska visa de potentiellt ”farliga” experiment som gör respektive ämne intressant. Att smälla med vätgas ger livslångt intresse för kemi. Att bränna av spikar med höga strömmar och göra långa gnistor med högspänning ger intresse för fysik. I biologin ska alla lära sig odla bakterier och blanda smakämnen (estrar). Eleverna ska lära sig respekt för elektricitet, höga temperaturer, syror, baser och explosiva gaser.

Här följer ett urval skolämnen och vad de allra minst ska behandla.

Konst och musik

Konst- och musikhistoria ska undervisa om de klassiska kompositörerna och konstnärerna, deras sätt att skapa sin konst och hur man känner igen den. Särskild vikt ska läggas vid verkshöjd.

Svenska

Svenska språket ska läras ut, likväl som grammatik, stavning, avstavning, handskrift, läsning av ”svåra” böcker. Äldre svenska ska läras ut. Svensk diktning ska läras ut. De nordiska språken ska visas och eleverna ska lära sig de vanligaste uttrycken. Oviljan mot danska språket måste arbetas bort. Principen för kasus-språk ska visas.

Historia

Historia ska visa på natur-, teknik-, industri- och medicinhistoria. Full kunskap om universums, solsystemets, planetens och mänsklighetens historia, 4,6 miljarder år, de mänskliga kulturerna från 6000 f kr, svenska stormaktstiden, medicinhistoria, teknikhistoria, kommunism, nazism, Iliaden och Odyssén osv. Undervisnignen ska förstärkas med museibesök på museer som fortfarande är museer (och inte hopp-och-lekplatser, om nödvändigt utanför Sverige).

Gymnastik

Gymnastik är inte bara fotboll. Gymnastiken ska bedrivas könsblandat. Alla ska lära sig simma. Det finns bara omklädningsrum för herrar och damer, inget tredje. Mobbing i omklädningsrummen kommer att undersökas noga. Mobiler och kameror får inte förekomma i omklädningsrum eller gymnastiksal. Det är samma regel som säger att mobiltelefoner är förbjudna under skoldagen, ovan.

Trä- och metallslöjd

Slöjdämnet ska visa på mätteknik och toleranser, olika typer av skruvar och gängor, montering i våg med vattenpass och laser, användning av motordrivna verktyg, slipning och polering av trä och metall och faran med motordrivna verktyg. Rengöring och underhåll av verktyg. Lödning ska ingå.

Samhällskunskap

Samhällskunskap ska visa på faran med nazism, kommunism och socialism med hjälp av exempel ur verkligheten. Om det krävs att man visar högar av utmärglade lik i koncentrationsläger, får det bli så. Stor vikt ska läggas vid källkritik och ifrågasättande av falska nyheter. Vikten av integration i och med Europa och EU ska framhållas. Ett sammanhållet Europa gällande ekonomi, försvar, utbildning, forskning, industri, lagstiftning, idrott mm är av stor vikt. EU:s alla aspekter ska förklaras och det enkla faktum att inget EU-land någonsin krigat med något annat EU-land ska framhållas. Svenskar har aldrig upplevt krigets fasor. Därför ska dessa skildras ingående.

Teknik

Teknikämnet ska visa att teknik är kul och att teknikhistoria är viktigt. Allt kul kommer inte från Kalifornien utan Sverige är ett framstående teknikland. Teknik handlar inte om mördarrobotar, utan om att förstå sig på tekniska konstruktioner och kunna lösa tekniska problem. Grundlig undervisning om IT-säkerhet.

Programmering lärs ut med svenska uttryck och svenska begrepp. Datorkunskap är inte att leka med Facebook.

Om läromedel

Läromedel är fysiska (böcker) och skolans datornät är lokalt, med lokal server för lagring av elevernas arbetsresultat. Molntjänster används inte med tanke på driftsäkerheten. Undervisningen baseras inte på videofilmer.

Skolan ska ha dubbla, redundanta internetanslutningar.

Skoldator

Skolan förser varje elev med en bärbar dator som ska lämnas tillbaka efter skolgångens slut, eller när skolledningen så beslutar. Eleven ska under lånetiden betrakta datorn som sin egen och ansvara för dess skötsel. När datorn lämnas ut, innehåller den ett standardsystem som inte får förändras annat än genom av tillverkaren auktoriserade programuppdateringar. Det är inte tillåtet att förändra standardsystemet, byta operativsystem, kontorsprogram, webbläsare eller andra nyttoprogram. Spel får inte installeras. Strikt ordning ska hållas på hårddisken.

 • Skolan kan vi varje tid begära att en dator tas in för kontroll.
 • Skolan kan vid varje tid besluta att datorn ska uppdateras.
 • Strikt IT-säkerhet ska upprätthållas. Om datorn infekteras med trojaner eller dylikt kommer hårddisken att raderas och systemet ersättas med standardsystemet.
 • Eleven uppmanas att själv göra regelbundna säkerhetskopior på sitt data och undervisas om hur det ska gå till. Skolan kommer inte att göra det åt eleven och skulle data förloras exempelvis pga bristande IT-säkerhet får eleven själv ta konsekvenserna. Varje fredag har skolan säkerhetskopieringsfredag och roliga timmen.
 • Datorn får inte förvaras i skolan efter skoldagens slut utan ska tas med hem. Det är ett sätt att undvika storskaliga datorstölder.
 • Skadad eller förkommen dator debiteras föräldrarna.

Skolan har en brandvägg före det trådlösa nätet som dels spärrar pornografi enligt Skolverkets order, dels spärrar de sociala media och andra webbplatser som skolledningen vid varje stund väljer. Tillgång till sociala media medges bara under raster.

Säkerhet, narkotika mm

Alla storstadsområden kan numera betraktas som brottsbelastade. Skolans säkerhetstänkande har justerats därefter. Alla ska göras medvetna om säkerhetsreglerna.

 • Skolan har inpassagekontroll och eleverna förses med passerkort av RFID-typ. Eleven ansvarar för passerkortet och eventuellt förkommet eller skadat passerkort kommer att föranleda utredning. Utredningen bekostas av förälder. Passagedata kommer att användas för undersökning av skolk.
 • Allmänheten har inte tillgång till skolområdet annat än på särskild inbjudan.
 • Skolan ska vara 100 % kameraövervakad så att eventuella brott kan styrkas i efterhand.
 • Skolan genomsöks regelbundet av narkotikahundar.

Skolan har en mobb- och trakasseri-tjänsteman som undersöker sådana fall bland lärare och elever.

Skolresor

För att illustrera undervisningen ska eleverna få åka på skolresor och se industri, kommunikation, kraftverk, datorhallar, teater och konserter. Efter skolresan ska varje elev sammanfatta sina kunskaper i skrift.

Skolmat

Svensk husmanskost, med utflykter i de europeiska matkulturerna, med vegetariskt alternativ. Halal, kosher, vegan etc förekommer inte.

Allmänt

All kontakt mellan elever och skolpersonal ska ske på svenska premisser och enligt svensk tradition (exempel: hövlighet, ta i hand, hälsa osv). Skolan har tolkningsföreträde gällande vad som är svensk tradition.

Skolan ska ha en skoltidning som skrivs av eleverna, med modernast möjliga utrustning. Den ska utges på papper. Inte som PDF.

Konstlade skällsord som ”särbegåvade” får inte användas. Extra duktiga elever ska få extra stöd. Elever som talar flera språk, har stor matematisk-logisk förmåga eller teknikintresse ska premieras. Det ska finnas utrustning så att teknikintresserade kan utvecklas inom områden som programmering, elektronik, amatörradio, fotografi etc.

Skolan ska delta i externa kunskapstävlingar, men helst något intelligentare än ”Vi i femman”.

Skolan ska hålla lysande fester, à la Hogwarts, eftersom eleverna måste få belöningar, känna framtidstro och en önskan att hänge sig åt undervisningen.

I övrigt gäller skollagen.

Vad är detta?

Om detta är definitionen på en elitskola med kadaverdisciplin, då är det så. När undervisning av en typ som var helt normal under 1960-70-talen idag räknas som elitistisk, har samhället och skolan sjunkit djupt. Elever som går ut Elitskolan ska känna att de har uppnått något särskilt. De ska ha 100% gymnasiebehörighet.

Jag vet, friskolehatarna kommer att spy galla.

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
Undervisning

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *