Repower EU – solceller eller deep state?

Skriven av

Europa måste frigöra sig från beroendet av rysk energi, sluta med fossil energi och framtidssäkra sin energiförsörjning. Den 8 mars 2022 kom Europakommissionen med en plan som visar hur det ska gå till. Genast blev energin mindre viktig och belackarna undrar istället om det är ett försök att kontrollera våra hjärnor med deep-state-piller. Ska alla tvingas ha solceller på taken? Är inte det diktatur?

Fördelningen av EUs gasimport. Källa: EU

Rysslands invasion av Ukraina har allvarligt stört världens energiförsörjning. Energipriserna har ökat och säkerheten i försörjningen har minskat drastiskt. Ryssland har avlossat sitt energivapen och träffat det gasberoende Europa midskepps. Vårt allt för stora beroende av energiimport från Ryssland har blivit uppenbart. Europa betalar ungefär 100 miljarder euro per år för rysk energi, vilket hjälper Ryssland att fortsätta kriget.

Det är uppenbart att Europa inte kan delta i detta längre, utan måste börja försörja sig själv på något annat, säkrare sätt.

Planen Repower EU har som mål att:

  • Spara energi
  • Producera ren energi
  • Sprida Europas energiförsörjning

I planen ingår både finansiella och juridiska åtgärder för att kunna bygga den nya infrastruktur för energiförsörjning som Europa så väl behöver.

Det behövs ytterligare 210 miljarder Euro i investeringar fram till 2027 för att kunna fasa ut importen av ryska fossila bränslen. EUs Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) är själva kärnan i genomförandet av Repower EU-planen, vilken kommer att bidra med ytterligare EU-finansiering till investeringar och reformer värda 300 miljarder Euro.

Gas, gas och gas

Befintliga och tänkbara nya importvägar för naturgas till Europa. På kort sikt avser EU att starta sol- och vindkraftsprojekt och användning av förnybar vätgas för att minska importen av gas med cirka 50 miljarder kubikmeter, samt att öka produktionen av biometan för att minska importen av gas med ytterligare 17 miljarder kubikmeter.

Frigörandet från rysk gas och olja kommer inte att hända omedelbart. Europa blir inte elektrifierat över en natt. Till en början måste vi hitta nya källor för gasframställning och import. Det går. Se bara på Litauen.

Europa måste börja importera från nya ställen. Vi måste öka leveranserna av flytande naturgas från USA och Kanada samt rörledningsgas och flytande naturgas från Norge. Vi måste öka samarbetet med Azerbajdzjan, särskilt rörande den södra gaskorridoren, och öka leveranserna av flytande naturgas från Egypten, Israel, Algeriet, Australien och Gulfstaterna. Den dag Ukraina blir fritt och själv kan hantera den gas som finns i Svarta Havet, kan även den säljas och Ukraina kan förbättra sin ekonomi med gasexport.

Men fossilfri gas är bättre. Repower EU syftar till att delvis vända Europa från metangas till vätgas, eller en bladning av de båda. Avsikten är att utvinna vätgas genom elektrolys ur vatten med hjälp av solkraft och vindkraft. Går vätgasprojektet i Norrland som det ska, kanske till och med Sverige kan vara med och exportera vätgas till Europa. Ytterligare en källa till brännbar gas är biometan, alltså gas som utvinns ur rötning av matavfall. Biometan kan utvinnas i stort sett var som helst där det finns ett avloppsreningsverk. På Gotland är de extra duktiga.

ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas) avser att gradvis börja blanda de tre gaserna för att långsamt övergå till enbart vätgas, när teknik och distribution så medger. Det betyder en långsam övergång till fossilfri förbränning. Samtidigt kommer man att införa ett system för ursprungsmärkning av gaserna, vilket kommer att bli särskilt viktigt vid handel över gränserna.

Men i det långa loppet anser EU att vi måste dra ned på och till sist sluta med fossila bränslen helt.

Spara energi

Att spara energi är det billigaste, säkraste och renaste sättet att minska vårt beroende av importerade fossila bränslen. Du kan släcka ljuset när du inte är hemma. Du kan dra ned på värmen en grad utan att behöva lida för mycket. Du kan använda kollektivtrafik, cykla eller gå i större utsträckning än idag. Det går. Ansvaret för energiförbrukningen vilar ytterst på konsumenten.

Men alla konsumenter är inte energitekniker och vet inte hur de ska spara effektivast. Europakommissionen kommer att informera allmänheten så att de lättare kan göra välgrundade val och energisnåla inköp. Man kan till exempel ta EU-projektet Label 2020.

Övergång till ny energimärkning. Bild: Energimyndigheten

Ett exempel på det är den nya energimärkningen för vitvaror som kom 2021. Sagda vitvaror har nu blivit så effektiva att den gamla märkningen ”ENERGI” med pilar från grönt till rött och skalan A+++ till D fick avskaffas för att den hade slagit i taket. Alla produkter blev till sist plus-plus-plus. Den nya märkningen ”ENERG-blixt” kräver mer och dagens produkter hamnar kring B eller C, eller ännu längre ner på skalan. Därefter är det tillverkarnas sak att åter klättra upp mot märkningen A.

EU Solar Energy Strategy

Men framför allt handlar det om att ställa om och utvinna energi på ett bekymmersfritt sätt. EU:s solenergistrategi avser att öka utbyggnaden av solenergin. Strategin syftar till att koppla in 320 GW nyinstallerad solenergi under år 2025, vilket är dubbelt så mycket som dagens nivå, och därtill nästan 600 GW till år 2030. Dessa åtgärder kommer att kunna eliminera den årliga förbrukningen av 9 miljarder kubikmeter naturgas senast år 2027:

Och här kommer det som motståndarna inte gillar: European Solar Rooftops initiative. Det kommer att resas krav på installation av solpaneler på taken till vissa byggnader i samband med renoveringar. EU kommer att kräva solpaneler på taken på industribyggnader och offentliga byggnader från år 2027 och för bostadshus från år 2029. Samtidigt kräver man att det ska bli snabbare och lättare att få byggnadstillstånd för solceller på hus och solcellsparker.

Det är nog bara att inse att energi inte kan hämtas ur tomma intet och utan ansträngning, utan att vi blir tvungna att göra vissa eftergifter för att få fortsätta ha billigt ljus och värme.

Renare industri

När energin var billig, tog industrin lätt på saken och valde det billigaste alternativet. Nu är det inte så längre. Genom elektrifiering, energieffektivitet och större andel förnybar energi kan industrin minska sin användning av naturgas med 35 miljarder kubikmeter fram till 2030. Den största minskningen, nästan 22 miljarder kubikmeter gas, kan göras vid tillverkning och raffinering av icke-metalliska mineraler, som cement, glas, keramik och kemikalier.

En av Sveriges basnäringar är järn och stål, vilka producerar stora mängder av koldioxid. Omkring 30 procent av EU:s primära stålframställning väntas bli koldioxidfri till 2030 genom användning av vätgas. Projekt Nordic Hydrogen Route har ett antal mål. Främst handlar det om den gröna omställningen som Sverige åtagit sig att delta i och att projektet ska ge regionen energioberoende och skapa energimässig motståndkraft i Europa. Allt eftersom Europa vandrar mot vindkraft, som bara fungerar slumpmässigt, måste det finnas ett sätt att lagra energin och då är vätgasnätet en utmärkt metod. EU-kommissionens målsättning för den europeiska vätgasmarknaden är en omsättning av 20 megaton väte redan år 2030.

Det här har EU givit oss

EU-motståndarna är många och diversifierade. Genom desinformation försöker de skapa oro och misstroende mot en organisation som givit oss bland annat detta:

  • En stark valuta.
  • En sammanjämkning av industristandarder har drastiskt sänkt priset för att få en vara godkänd i hela EU. Ett exempel är EMC-direktivet som hjälpt små företag att få elektronik- och el-utrustning säljbar i hela EU utan dyrbara omtester.
  • Och framför allt: fred. Inga krig. Viktigare än något annat. Tyvärr uppskattar vi det inte. Ukrainas exempel är inte tillräckligt övertygande.

Läs mer

Europakommissionen: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_sv

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
Elkraft · Energi

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *